17 +1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Cepal,Dovalue,Intrum

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που αφορά την ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες – Funds για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ισχύει και εφαρμόζεται από την 1/6/2021.

Ωστόσο κατά το τελευταίο διάστημα και κατόπιν πρόσφατων αλλαγών – βελτιώσεων φαίνεται ότι οι οφειλέτες αρχίζουν να εμπιστεύονται αυτό το εργαλείο, για να βρουν λύση στις οφειλές τους προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες – Funds.

Για το θέμα έχουμε γράψει ένα αναλυτικό άρθρο με τίτλο «Οι Νέες Αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του ν.4738/2020».

Ωστόσο, ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι ο αναγνώστης με μια μάτια να πάρει μία “γεύση” των σημαντικότερων αλλαγών – βελτιώσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Άρθρα 39 – 45 του ν.5024/2023 – ΦΕΚ 41/Α΄/24.2.23).

Ποιες είναι όμως αυτές οι αλλαγές;

 1. Στη διαδικασία πλέον περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα που όχι μόνο επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά και αυτά που ασκούν μόνο οικονομική δραστηριότητα.

 2. Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90%, ούτως ώστε να μπορούν να εντάσσονται οφειλέτες με μια μόνον οφειλή (άνω των 10.000€).

 3. Στις οφειλές για ρύθμιση, υπάγονται και αυτές υπέρ τρίτων οι οποίες εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).

 4. Ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει να διατηρηθεί (να εξαιρεθεί από την διαδικασία δηλαδή), η ενήμερη – ρυθμισμένη οφειλή του προς τους Χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων) υπό προϋποθέσεις.

Δηλαδή, οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή και ρυθμισμένων οφειλών του, να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για τις ίδιες οφειλές, από το υπολογιστικό εργαλείο του νόμου.

 1. Εισάγεται η υποχρέωση αιτιολόγησης της μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης τόσο των χρηματοδοτικών φορέων όσο και του οφειλέτη.

 2. Θεσπίζεται η τεκμαιρόμενη συναίνεση του χρηματοδοτικού φορέα σε σύμβαση αναδιάρθρωσης, όταν το υπολογιστικό εργαλείο του νόμου υπολογίζει μηδενικό ποσό ανάκτησης στο σενάριο ρευστοποίησης.

 3. Αλλάζει η διαδικασία της διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες & Διαχειριστές δανείων), έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας του εξωδικαστικού και αφού ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει διμερώς τις οφειλές του με το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να επεκτείνεται το χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ των δύο μερών.

 4. Καταργείται η σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του διαχειριστή αφερεγγυότητας ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου, που ήταν αναγκαία στη περίπτωση που οι οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς ήταν μικρότερες.

Η αιτιολογημένη γνώμη του διαχειριστή αφερεγγυότητας δεν θεωρείται αναγκαία, καθότι τα στοιχεία της πρότασης ρύθμισης προκύπτουν αυτόματα και με αντικειμενικό τρόπο από το υπολογιστικό εργαλείο.

 1. Καταργείται η προσκόμιση του δικαιολογητικού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), που μέχρι πρότινος έπρεπε να προσκομιστεί στη Φορολογική διοίκηση ώστε να περιορισθούν οι επιβληθέντες κατασχέσεις.

 2. Εισάγεται η δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων που έχουν υπολογιστεί, κατόπιν της ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης με το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η προεξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της καταβολής από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση ποσού.

 1. Εισάγεται η δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού μόνο για τη λήψη βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

 2. Σημαντική αλλαγή, αφορά η τροποποίηση του επιτοκίου στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης του Δημοσίου και τα Ασφαλιστικά ταμεία, από Euribor3μ + 5% που είναι σήμερα (κοντά στο 9%), σε 3% σταθερό.

 3. Καταργείται η ποινή προεξόφλησης ως προς τις οφειλές του Δημοσίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

 4. Οι αιτήσεις που έχουν «ανοίξει» εντός 90 ημερών και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή/και δεν εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης, διαγράφονται.

 5. Αυξάνεται το όριο της αξίας των κινητών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία αρκεί η υπεύθυνη δήλωση περί της αξίας τους από 10.000 σε 50.000 ευρώ.

 6. Εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από κληρονομική διαδοχή.

Προηγουμένως, η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εξαιρούσε την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονταν από κληρονομική διαδοχή. Δηλαδή ο κληρονόμος, δεν μπορούσε να ρυθμίσει μέσω του Εξωδικαστικού, τα χρέη που είχε κληρονομήσει (όχι τα δικά του).

Πλέον οι συγκεκριμένες οφειλές εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης.

 1. Εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, νομικού προσώπου που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Μέχρι πρότινος, η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των εταιρειών που βρίσκονταν σε λύση ή εκκαθάριση μέσω του Εξωδικαστικού (με ότι αυτό σημαίνει ως προς την διάρκεια της ρύθμισης) δεν ήταν δυνατή. Η μόνη εναλλακτική που υπήρχε, ήταν η επαναφορά του νομικού προσώπου σε λειτουργία, ώστε στη συνέχεια η εταιρεία να υποβάλει την αίτηση ως ενεργή εταιρεία.

Πλέον, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται εις ολόκληρον για τις οφειλές του υπό εκκαθάριση προσώπου, όπως ο ομόρρυθμος εταίρος μίας Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή μέλος Δ.Σ. κλπ.

Αντί Επιλόγου

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού του ν.4738/2020, έχει διανύσει αρκετή απόσταση από την 1η Ιουνίου του 2021, που τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία.

Από την αρχή της λειτουργίας της, υπήρξαν ενέργειες τεχνικών και νομοθετικών βελτιώσεων της, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία της.

Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων μηνών ως προς τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων που προκύπτουν από την χρήση της πλατφόρμας είναι ενθαρρυντικά, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον μήνα Ιούλιο,  προκύπτουν 931 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε € 0,3 δις, ενώ στο σύνολο τους, οι επιτυχείς ρυθμίσεις φτάνουν τις 7.257 οι οποίες αντιστοιχούν σε ρυθμίσεις ύψους € 2,65 δις οφειλών.

Επικοινωνήστε για την περίπτωση σας.

Δείτε επίσης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ FUND (Dovalue,Intrum,Cepal,Qquant)

Επικοινωνία