Εξωδικαστικός Μηχανισμός VS Πτώχευση

Εξωδικαστικός Μηχανισμός VS Πτώχευση

Ένα δίλημμα που προβληματίζει

Από την καθημερινή επαφή μας με οφειλέτες, (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα) ίσως το ποιο συχνό ερώτημα που μας θέτουν είναι το εξής:

Ποια μέθοδο ρύθμισης να επιλέξω για α βρω λύση στο πρόβλημα του χρέους μου;. Αυτή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ή της Πτώχευσης;

Προφανώς, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μία και δεν μπορεί να είναι η ίδια για όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις των οφειλετών.

Ωστόσο ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Εν αρχή είναι ο νόμος!

Ο ισχύων νόμος 4738/2020, ευρέως γνωστός ως ο νόμος της «Δεύτερης Ευκαιρίας», ήρθε ως απαίτηση εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας (2019/2013) και ενοποίησε-αντικατέστησε όλο το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως τον παλαιό Εξωδικαστικό νόμο (4469/2017), τον νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010), το παλιό πτωχευτικό νόμο (ν.3588/2007) κ.α.

Έτσι ο νόμος αυτός έθεσε μία σειρά στη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, πρώτα με την πρόληψη της αφερεγγυότητας, στη συνέχεια με την αντιμετώπιση του μέσω των διαδικασιών α) του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, β) της Εξυγίανσης (αποκλειστικά για νομικά πρόσωπα) και γ) της Πτώχευσης.

Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ τμηματικά την 1/3 & 1/6 του 2021.

Διαφορετικές διαδικασίες που ΔΕΝ συνδέονται μεταξύ τους

Καταρχήν, καλό είναι να διευκρινιστεί ότι οι δύο διαδικασίες δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν ταυτίζεται αλλά ούτε οδηγεί στη διαδικασία της Πτώχευσης.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού μηχανισμού (πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νόμου) αφορά νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα με οφειλές σε:

α) Τράπεζες & Funds,

β) Ασφαλιστικά ταμεία και

γ) Δημόσιο,

συνολικού ποσού άνω των 10.000€.

Οι ρυθμίσεις που προσφέρονται είναι έως 240 δόσεις με δυνατότητα διαγραφών για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία (προσφέρουν υποχρεωτικά ρύθμιση στους βιώσιμους οφειλέτες) και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τις Τράπεζες-Funds (συμμετέχουν προαιρετικά στη διαδικασία).

Πτώχευση

Η διαδικασία της Πτώχευσης από την άλλη πλευρά, οδηγεί σε πλήρη απαλλαγή οφειλών του φυσικού ή Νομικού προσώπου που επιδιώκει οικονομικό σκοπό (κατ’ εξαίρεση και αυτά που ασκούν οικονομική δραστηριότητα).

Η βασική προϋπόθεση για να κηρυχθεί ένας οφειλέτης σε πτώχευση είναι να βρεθεί σε παύση πληρωμών δηλαδή να μην μπορεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (αρθ. 77 παρ.1).

Αυτό τι σημαίνει πρακτικά;

Όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς,

α) Δημόσιο,

β) τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

γ) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα,

σε ύψος τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, (εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων 30.000€) (αρθ.77, παρ.2).

Επίσης η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των χρηματικών υποχρεώσεων, αποτελεί λόγο για κήρυξη πτώχευσης όταν το ζητάει ο Οφειλέτης (αρθ.77, παρ.3).

Σημαντική Σημείωση: Την κήρυξη της πτώχευσης, σε κάθε περίπτωση, την αποφασίζει το αρμόδιο δικαστήριο.

Πότε απαλλάσσεται ο οφειλέτης;

Από 12 έως 36 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης, ανάλογα με το εάν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για ρευστοποίηση (αρθ. 192-195).

Περισσότερα για την Πτώχευση διαβάστε στο άρθρο μας «                        «

Πως μπορώ να ξέρω ποια από τις δύο διαδικασίες, είναι η καλύτερη για την δική μου περίπτωση οφειλών;

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και η όποια απόφαση σχετικά με την αντιμετώπιση της, θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από προσεκτική μελέτη των στοιχείων. Ωστόσο, για κάποιον που αναρωτιέται προς ποια διαδικασία να κατευθυνθεί, καλό είναι να αναρωτηθεί πρώτα τα ακόλουθα:

  1. Έχω τις προϋποθέσεις να ενταχθώ στη συγκεκριμένη διαδικασία;

Η κάθε διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει ο οφειλέτης να τηρεί για να υποβάλει αίτηση ένταξης.

Για παράδειγμα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός μεταξύ άλλων, προϋποθέτει για τα νομικά πρόσωπα να είναι ενεργά και όχι σε λύση ή εκκαθάριση, οι συνολικές οφειλές προς ρύθμιση να είναι άνω των 10.000 € ,  να μην έχουν ρυθμιστεί με τον παλαιό Εξωδικαστικό μηχανισμό (ν.4469/2017), όπως και άλλες προϋποθέσεις (για περισσότερες λεπτομέρειες Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός – Απαντήσεις μέσα από 16+1 Ερωτήσεις).

Ομοίως, για την διαδικασία της πτώχευσης υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε αντίθεση με τον Εξωδικαστικό μηχανισμό, η απόφαση για την κήρυξη της πτώχευσης «περνάει» από το δικαστήριο.

  1. Έχω την δυνατότητα να ανταποκριθώ στη ρύθμιση που θα προκύψει από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Αυτό είναι ίσως το ποιο βασικό ερώτημα, για να αποφασίσει κάποιος εάν έχει καν νόημα να μπει εξαρχής στη διαδικασία του Εξωδικαστικού μηχανισμού.

Προφανώς, ο οφειλέτης είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα κάποιας μηνιαίας καταβολής, που θα είναι απαραίτητη για την ρύθμιση που θα προκύψει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να κατευθυνθεί ξεκάθαρα προς την διαδικασία της Πτώχευσης.

Ωστόσο, ποια θα είναι βέβαια αυτή η ρύθμιση, αποδεικνύεται να είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου!

Ο λόγος είναι, ότι ο οφειλέτης που μπαίνει στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, δηλαδή την μηνιαία δόση και την διάρκεια της ρύθμισης.

Για να «βγει» η ρύθμιση, θα πρέπει να προηγηθεί η οριστική αίτηση του οφειλέτη στο σύστημα, ο υπολογισμός από το υπολογιστικό εργαλείο και η επεξεργασία της ρύθμισης από τους πιστωτές, ώστε στη συνέχεια να εγκριθεί.

Ωστόσο, ένας πολύ βασικός τρόπος για να υπολογίσει κανείς και εντελώς πρόχειρα το χείριστο σενάριο της ρύθμισης που μπορεί να προκύψει από την διαδικασία (για να έχει μια ιδέα), είναι να διαιρέσει το σύνολο των οφειλών για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία με τις 240 (μέγιστος αριθμός δόσεων) και αντίστοιχα το σύνολο των οφειλών προς τις Τράπεζες & τα Funds με τις 420 (μέγιστος αριθμός δόσεων). Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, δίνει μία εκτίμηση του χειρότερου δυνατού σεναρίου (worst case scenario) της μηνιαίας δόσης, που μπορεί να προκύψει για το μέγιστο χρονικό διάστημα της ρύθμισης που μπορεί να εγκριθεί από τους πιστωτές. 

Ενδεικτικό Παράδειγμα Υπολογισμού

Δημόσιο & ΕΦΚΑ: 100.000€/240 μηνιαίες δόσεις = 417€/μήνα

Τράπεζες & Funds: 200.000€/420 μηνιαίες δόσεις = 476€/μήνα

Βέβαια, για τον ακριβή υπολογισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως το εγκεκριμένο επιτόκιο, το ποσό που ενδεχόμενα θα διαγραφεί, αλλά και η διάρκεια της ρύθμισης (αριθμός δόσεων) που θα εγκριθεί.

  1. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να οφείλω για να μπω και στις δύο διαδικασίες;

Και οι δύο διαδικασίες προβλέπουν ελάχιστο ποσό οφειλών για την υποβολή αίτησης.

Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ως ελάχιστο ποσό οφειλών τις 10.000€ και η διαδικασία της Πτώχευσης ως ελάχιστο ποσό μη εξυπηρετούμενων οφειλών τις 30.000€.

Συνεπώς, το ποσό για ρύθμιση είναι το πρώτο στοιχείο από όπου θα πρέπει να ξεκινήσει την σκέψη του ο οφειλέτης. Εάν δηλαδή το ποσό που οφείλει, αξίζει τον κόπο να «μπει» σε αυτή την διαδικασία, σκεπτόμενος κανείς και το κόστος αμοιβής του συμβούλου για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μπορεί τυπικά και ο ίδιος ο αιτών να υποβάλει την αίτηση, ωστόσο η πολυπλοκότητα της διαδικασίας πρακτικά δεν το επιτρέπει, με αποτέλεσμα η ανάθεση της υπόθεσης σε έναν πιστοποιημένο σύμβουλο, να είναι μονόδρομος.

Όσον αφορά την διαδικασία της Πτώχευσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο.

  1. Με ποια από τις δύο διαδικασίες θα βρω οριστική λύση στο πρόβλημα μου, χωρίς όμως να βλάψω το εισόδημα ή την περιουσιακή μου κατάσταση;

Ο βασικός σκοπός στο μυαλό ενός οφειλέτη είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πριν μπει σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, θα πρέπει να είναι η οριστική λύση στο πρόβλημα χρέους που τον απασχολεί.

Να θέσει δηλαδή το ερώτημα, «Εάν η διαδικασία που επιλέξω πάει κατ’ ευχή, αντιμετωπίζω σε ρεαλιστική βάση το πρόβλημα του χρέους μου;»

Εάν η απάντηση είναι θετική τότε οδεύει προς την σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβει υπόψη του ο οφειλέτης εάν και πόσο, η διαδικασία που θα επιλέξει, επηρεάζει το εισόδημα του ή και την περιουσιακή του κατάσταση.

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο ούτε το εισόδημα ούτε την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, ακόμη και εάν αυτός στο τέλος αρνηθεί την ρύθμιση που θα του προταθεί.

Στη περίπτωση της Πτώχευσης όμως, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι απαραίτητη ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια, η απαλλαγή του από τα χρέη που θα μείνουν. Μάλιστα ο νόμος «πριμοδοτεί» την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, δίνοντας μικρότερο χρόνο για την απαλλαγή του, δηλαδή ένα (1) έτος, σε σύγκριση με τα τρία (3) έτη στη περίπτωση που δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή δεν εκτιμώνται ως επαρκούς αξίας. Επιπλέον, για τα φυσικά πρόσωπα και για όσο «μετράει» ο χρόνος μέχρι την απαλλαγή, γίνεται παρακράτηση του πλεονάζον εισοδήματος από το ποσό που τους αντιστοιχεί ως «εύλογες δαπάνες» προς απομείωση των οφειλών.

Το σίγουρο είναι ότι η κάθε διαδικασία έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της, που ταιριάζουν διαφορετικά στη κάθε περίπτωση οφειλέτη.

Ωστόσο καλό θα είναι, όποια απόφαση για το ποια διαδικασία θα ακολουθήσει, να την λάβει ο οφειλέτης (είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την βοήθεια ενός έμπειρου και εξειδικευμένου συμβούλου.

Άλλωστε, ο σκοπός του παρόντος άρθρου, δεν είναι να δώσει στον αναγνώστη συμβουλές διαχείρισης του ιδιωτικού του χρέους, αλλά να τον ενημερώσει για βασικές έννοιες των δύο διαδικασιών, καθώς και για τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

Γιατί Εμείς;

Γιατί όμως να μας εμπιστευθείτε για να αναλάβουμε την υπόθεση σας;

Γιατί είμαστε μία διεπιστημονική ομάδα στελεχών, με πολυετή εμπειρία στη χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση οφειλών καθώς και την νομική υποστήριξη οφειλετών, με έμφαση στο αποτέλεσμα, με ρεαλιστική προσέγγιση και αυστηρό επαγγελματισμό.

Επικοινωνήστε τώρα για την περίπτωση σας.

Επικοινωνία