ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Προστασία από Κατασχέσεις. SolvDebt

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Αναγκαστικά μέτρα και Εφορία

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία να ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση φαίνεται να έχει ξεκινήσει έναν «αγώνα» μείωσης τους, βάζοντας σε εφαρμογή όλα τα «όπλα» που τις δίνει ο νόμος (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, ποινική δίωξη κατά των οφειλετών).

Ποια είναι τα αναγκαστικά μέτρα για το μη ρυθμισμένο χρέος;

Για οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες και δεν έχουν ρυθμιστεί, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την είσπραξη υπηρεσίας, έχει την δυνατότητα να προβεί στα ακόλουθα (άρθρο 9 του Κ.Ε.Δ.Ε. -ν. 4978/2022, Α΄190):

α) κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων (π.χ. καταθέσεων, μισθωμάτων κ.α.), είτε στα χέρια του οφειλέτη ή στα χέρια τρίτου,

β) κατάσχεση σε ακίνητα ιδιοκτησίας του οφειλέτη.

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων

Πριν την εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων, η εφορία οφείλει να αποστείλει ατομική ειδοποίηση στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, εντός 30 ημερών. Τα αναγκαστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται, στη περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε ρύθμιση τους (συνήθως με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων) εντός των 30 ημερών.

Προσοχή! Δεν απαιτείται η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υπόχρεου ή τρίτου.

Πως επηρεάζει η επιβολή κατάσχεσης, το ακίνητο μου;

Από την ημέρα που αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης του ακινήτου επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ιδιοκτήτη, τότε αυτός στερείται του δικαιώματος να το πωλήσει. Ωστόσο, η επιβολή κατάσχεσης δεν σημαίνει απαραίτητα και πλειστηριασμό του ακινήτου.

Πότε η εφορία θα επιδιώξει να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

Μετά την κατάσχεση, και στη περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προβεί στην ρύθμιση των οφειλών του, εκδίδεται πρόγραμμα πλειστηριασμού (από 40 ημέρες έως 4 μήνες μετά την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης και με πρώτη ημερομηνία πλειστηριασμού έως 5 μήνες μετά). Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί στην ορισθείσα ημερομηνία λόγω αναστολής ή ματαίωσης, τότε εκδίδεται νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός του ίδιου έτους.

Κινδυνεύει ο Οφειλέτης από την άσκηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και για ποιο ποσό;

Ναι, ο οφειλέτης κινδυνεύει να του ασκηθεί ποινική δίωξη (αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990) με ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Ειδικότερα, για χρέη προς το Δημόσιο (συμπεριλαμβάνονται τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) που υπερβαίνουν τις € 100.0000 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για την άσκηση ποινικής δίωξης, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα χρεών.

Αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε;

Αναστέλλεται, αλλά μόνο στη περίπτωση που ο οφειλέτης ρυθμίσει τις οφειλές του και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης αυτής, μέχρι την πλήρη εξόφληση της.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσόν οφειλής προς το Δημόσιο, για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα;

Το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα (δηλ. κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη κ.α.) είναι το ποσό των € 500, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Απαλλάσσονται από τις κατασχέσεις οι μισθοί και οι συντάξεις;

Εφόσον, το συνολικό ποσό για τους μισθούς ή τις συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των € 1.000 μηνιαίως, δεν επιβάλλεται κατάσχεση. Ωστόσο, για ποσό άνω των € 1.000, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων € 1.000 και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων €1.500.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Ο κάθε οφειλέτης δικαιούται ακατάσχετο, σε έναν μόνο καταθετικό λογαριασμό και ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα, έως του ποσού των € 1.250, μηνιαίως. Για την εφαρμογή του ακατάσχετου των € 1.250, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα, με το οποίο να γνωστοποιείται το φυσικό πρόσωπο και ένας μοναδικός λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός, στον οποίο κατατίθεται μισθός, σύνταξη ή ασφαλιστικό βοήθημα, τότε  δηλώνεται αποκλειστικά ο λογαριασμός αυτός.

Είναι δυνατή η άρση κατασχέσεων στα χέρια τρίτων;

Ναι, είναι δυνατή η άρση κατασχέσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Να έχει εξοφληθεί ή διαγραφεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο.

β) Οι οφειλές να έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των  νόμων 4305/2014 & 4321/2015 με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

γ) Να έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (ν. 4738/2020)

Ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο.

Αποφυγή των αναγκαστικών μέτρων, με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός (ν. 4738/2020) με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχει νομική προστασία από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η πράξη δείχνει, ότι η διαδικασία του Εξωδικαστικού, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τον οφειλέτη με χρέη στη εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς μπορεί να προσφέρει διαγραφή χρεών και ρύθμιση έως 240 δόσεις, την στιγμή που η πάγια ρύθμιση προσφέρει μόνο 24 δόσεις!

Οι επιτυχίες μας

Επικοινωνήστε για την υπόθεση σας

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνία