ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι νέες βελτιώσεις στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Εισαγωγή

Η εντυπωσιακή αύξηση των οφειλετών που συμμετέχουν στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού με σκοπό την ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες- Funds, Εφορία & ΕΦΚΑ, δείχνει ότι η διαδικασία αυτή, έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και να πείθει για την αποτελεσματικότητα της.

Οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τους όρους ρύθμισης (π.χ. αύξηση κουρέματος, μείωση επιτοκίου) αλλά και να διορθώσουν παραλείψεις (π.χ. ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ που προέκυψαν από κληρονομιά ή λόγω εταιρείας που έχει διακόψει τις εργασίες της).

Μέσω του Εξωδικαστικού, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους σε Τράπεζες, Funds-Servicers, Εφορία & ΕΦΚΑ, αποφεύγοντας τις δικαστικές αίθουσες και το κόστος του χρόνου που συνεπάγεται η μονομερής ρύθμιση με το κάθε πιστωτή ξεχωριστά.

Στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, έχουν ενσωματωθεί οι ακόλουθες αλλαγές:

 • Πρόσθετο «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, έως 28%: Έχουν ήδη ενσωματωθεί οι αλλαγές στον αλγόριθμο της πλατφόρμας, βάσει του οποίου παράγονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αξιολογούνται και υποβάλλονται προς ψηφοφορία από τους χρηματοδοτικούς φορείς.
 • Στην περίπτωση αίτησης ευάλωτου οφειλέτη (πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Ευάλωτου), η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους που προκύπτει από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας, γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers (Funds) και το Δημόσιο. Εάν οι πιστωτές διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό του οφειλέτη ως ευάλωτου, τότε θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά  (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας). Ο οφειλέτης, έχει την δυνατότητα να απορρίψει την πρόταση της πλατφόρμας.
 • Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη. Ειδικότερα, για την ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ το επιτόκιο καθορίζεται σε 3% καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις προς τις Τράπεζες και τα Funds – Servicers, για τις οφειλές που είναι εξασφαλισμένες με ακίνητα ή άλλα προνόμια το επιτόκιο είναι 3% για τα πρώτα 3 έτη, ενώ για οφειλές που δεν είναι εξασφαλισμένες το επιτόκιο είναι 4% για τα πρώτα 3 έτη. Σημειώνεται ότι προ αλλαγών, το συγκεκριμένο επιτόκιο euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές, δηλαδή περίπου 6,4% & 6,9% αντίστοιχα.
 • Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία του Εξωδικαστικού μηχανισμού σε φυσικά πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση ή έχουν παύση την λειτουργία τους. Αντίστοιχη δυνατότητα έχει δοθεί και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεχθεί ως κληρονόμοι, οφειλές των θανούντων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.
 • Επιπλέον, προστέθηκε η πρόβλεψη για προκαταβολή ποσού έως 10% επί της οφειλής, εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά στους ευάλωτους οφειλέτες.

Ποια είναι τα Οφέλη από την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

 • Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες & τα FundsServicers, καθώς και για οφειλές και υπέρ τρίτων (π.χ. οφειλές σε Δήμους) που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
 • Αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, από την οριστική υποβολή της αίτησης έως την ολοκλήρωσή της καθώς και για όσο τηρείται η ρύθμιση που θα προκύψει από την πλατφόρμα.
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Δυνατότητα άρσης κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα ιδιοκτησίας του οφειλέτη.
 • Ρύθμιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως τις 240 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις προς Τράπεζες & Funds-Servicers.
 • Η αίτηση στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι επιτυχίες μας

Επικοινωνήστε για την υπόθεση σας

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών

Επικοινωνία