ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ & ΕΦΚΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΚΑ_SolvDebt

Περίληψη: Σκοπός του άρθρου, είναι να εστιάσει στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 240 δόσεις, και τα πλεονεκτήματα που η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προσφέρει.

Πλέον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, φαίνεται να έχει πείσει μεγάλο μέρος των οφειλετών του Δημοσίου και των τραπεζών – funds, ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα χρέος που αντιμετωπίζουν, χιλιάδες οφειλέτες, είτε πρόκειται για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία;

 • Η πρόταση ρύθμισης προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο του νόμου, δηλαδή ένα αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη (σε αξίες Ε.Ν.Φ.Ι.Α.), τα οχήματα (ιδιωτικά ή επαγγελματικά), τις καταθέσεις, μετοχές ή ομόλογα, καθώς και τις δαπάνες του ή/και τις ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει τα 20 έτη (240 μηνιαίες δόσεις), σε αντίθεση με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων που προσφέρουν η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι σταθερό 3% καθ’ όλη τη διάρκειά της ρύθμισης και χαμηλότερο από το επιτόκιο της πάγια ρύθμισης.
 • Η ρύθμιση, δίνει την δυνατότητα διαγραφών, ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση, το εισόδημα του οφειλέτη και το είδος των οφειλών (διαγράφονται προσαυξήσεις, τόκοι, πρόστιμα, και υπό προϋποθέσεις η βασική οφειλή).
 • Η ρύθμιση που προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο του νόμου (αλγόριθμος) γίνεται πάντα αποδεκτή από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να ελέγχεται εάν η βιωσιμότητα του οφειλέτη επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά του στοιχεία. Αντιθέτως, στη περίπτωση των τραπεζών – Funds, μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του οφειλέτη για ρύθμιση, εάν το εισόδημα του δεν επαρκεί.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή της ρύθμισης, ο οφειλέτης (ιδιώτης ή επιχείρηση), μπορεί να λάβει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ορισμένης χρονικής ισχύος.
 • Με την οριστική υποβολή της αίτησης στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, αναστέλλεται η ισχύς και η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, η προστασία από αναγκαστικά μέτρα, ισχύει και μετά την αποδοχή της ρύθμισης και εφόσον αυτή τηρείται από των οφειλέτη.
 • Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης και την καταβολή της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την αδρανοποίηση των κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, δηλαδή την άρση της κατάσχεσης για το παρόν και το μέλλον.
 • Οι οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να ρυθμιστούν με δύο τρόπους: α) με την πάγια ρύθμιση των 2 έως 24 δόσεων (ν. 4152/2013), β) είτε να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού αλλά μετά την παρέλευση 12 μηνών από τυχόν προηγούμενη ρύθμιση των παλαιών οφειλών (ά. 7 παρ. 3δ ν. 4738/2020).
 • Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη λόγω της μη καταβολής χρεών και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στη περίπτωση που η ρύθμιση τηρηθεί τότε εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων.
 • Πλέον, μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές προς εφορία & ΕΦΚΑ νομικού προσώπου που έχει λυθεί ή βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει παύσει να υφίσταται. Έτσι το φυσικό πρόσωπο που είναι συνυπεύθυνο (π.χ. ομόρρυθμος εταίρος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ. κ.α.) μπορεί πλέον να ρυθμίσει τις οφειλές του μέχρι 240 δόσεις και με μερική διαγραφή.
 • Με την οριστική υποβολή της αίτησης, το φυσικό ή και το νομικό πρόσωπο ως οφειλέτης, απολαμβάνει ένα δίχτυ νομικής προστασίας καθώς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλεται όποια αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη (π.χ. κατάσχεση ή και πλειστηριασμός), όπως και η ποινική δίωξη για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Οι ενεργές επιχειρήσεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ρυθμίσουν συσσωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι 240 δόσεις με δυνατότητα διαγραφών, όταν η εναλλακτική τους είναι η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Αντί επιλόγου_SolvDebt

Συνεπώς, όλα δείχνουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήρθε για να μείνει, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, που μπορεί να δώσει διέξοδο σε συσσωρευμένες οφειλές τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Διαβάστε κάποιες από τις επιτυχίες μας

Επικοινωνήστε για την υπόθεση σας

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών

Επικοινωνία