ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άμυνα κατά της Διαταγής Πληρωμής

Εισαγωγή

Οι τράπεζες ή οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds – servicers) έχουν δύο κύριες επιλογές για να διεκδικήσουν κατά των δανειοληπτών, τις απαιτήσεις τους από δάνεια και πιστώσεις.

Η πρώτη επιλογή είναι η άσκηση αγωγής, με την οποία αφού καταστεί τελεσίδικη (κριθεί σε δεύτερο βαθμό), οι Τράπεζες – Διαχειριστές δανείων, μπορούν να εκκινήσουν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη. Ωστόσο, η επιλογή της άσκησης αγωγής, έχει το σημαντικό μειονέκτημα ότι η εκδίκαση της μπορεί να καθυστερήσει έως κάποια έτη αλλά και ότι ο δανειολήπτης καλείται εξ’ αρχής να συμμετάσχει στη διαδικασία προβάλλοντας τυχόν αντιρρήσεις & ενστάσεις.

Η δεύτερη επιλογή, την οποία διαπραγματεύεται το παρόν άρθρο γιατί επιλέγεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από τα νομικά τμήματα των Τραπεζών – Funds, είναι η επιλογή της έκδοσης Διαταγής Πληρωμής.

Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η διαταγή πληρωμής είναι μία ταχείας έκδοσης δικαστική απόφαση η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, με τον οποίο ο πιστωτής μπορεί να «βγάλει» σε πλειστηριασμό κινητά και ακίνητα καθώς και να επιβάλει κατασχέσεις σε απαιτήσεις (π.χ. ενοίκια) και τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη και των εγγυητών.

Ο πιστωτής μπορεί να είναι ιδιώτης, επιχείρηση, το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία, οι Τράπεζες ή και οι Διαχειριστές δανείων (π.χ. Dovalue, Intrum, Cepal, Qquant κ.α.).

Μετά από αίτηση του πιστωτή που έχει απαίτηση έναντι του οφειλέτη, η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο για απαιτήσεις έως € 20χιλ. και από το μονομελές Πρωτοδικείο για απαιτήσεις άνω των € 20χιλ.

Σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο οφειλέτης δεν καλείται να παραστεί στη δίκη για να προβάλει τις αντιρρήσεις του (όπως στη περίπτωση της αγωγής) και το μαθαίνει μόνο όταν του κοινοποιείται η δικαστική απόφαση, με δικαστικό επιμελητή.

Σημειώνεται ακόμη, ότι ο πιστωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής εντός 2 μηνών από την έκδοση της, μέσω επίδοσης με δικαστικό επιμελητή (άλλος τρόπος επίδοσης όπως email, ταχυδρομείο, μήνυμα, είναι άκυρος). Στη περίπτωση που δεν τηρηθεί η συγκεκριμένη προθεσμία, η διαταγή πληρωμής καθίσταται άκυρη.

Μπορώ να αμυνθώ κατά της Διαταγής Πληρωμής;

Μπορείτε και οφείλετε να το κάνετε, ώστε να αποφύγετε την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της περιουσίας σας.

Το μόνο διαθέσιμο ένδικο μέσο κατά της διαταγής πληρωμής, είναι η ανακοπή ζητώντας την ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής (αρθ.632 Κ.Πολ.Δικ).

Ωστόσο, η ανακοπή δεν εμποδίζει την Τράπεζα ή το fund (Εταιρεία Διαχείρισης Δανείων) να ξεκινήσει την αναγκαστική εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων σας, καθώς η ημερομηνία συζήτησης της ανακοπής αλλά και η έκδοση της απόφασης μπορεί να καθυστερήσει έως και 2 έτη.

Εάν λοιπόν ο οφειλέτης επιθυμεί άμεση προστασία, θα πρέπει ταυτόχρονα με την ανακοπή να αιτηθεί την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, ωστόσο επειδή η εκδίκαση της συνήθως καθυστερεί, καλό είναι μαζί με την αίτηση αναστολής, να υποβάλλει στο δικαστήριο και αίτημα προσωρινής διαταγής της αίτησης αναστολής, σταματώντας άμεσα τυχόν αναγκαστικές ενέργειες του πιστωτή του.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση των προθεσμιών είναι πολύ σημαντική, ώστε ο ο οφειλέτης, να μην απωλέσει κάποιο από τα δικαιώματα του. Ειδικότερα, τόσο η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής όσο και η αίτηση της αναστολής καθώς και οι επιδόσεις τους στον αντίδικο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των 15 εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της Διαταγής πληρωμής σε εσάς.

Λόγοι Ανακοπής

Οι λόγοι ανακοπής μπορεί να είναι είτε α) τυπικοί λόγοι, όπως ελλείψεις-παραλήψεις στην επίδοση, στο περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής κ.α., ή β) ουσιαστικοί λόγοι, που μπορεί να σχετίζονται με την αμφισβήτηση του ύψους της οφειλής που αναγράφεται στη διαταγή πληρωμής.

Άμυνα κατά της Διαταγής Πληρωμής

Τι γίνεται εάν δεν ασκήσω Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής;

Εάν δεν προλάβετε ή παραλείψετε να ασκήσετε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, τότε καταρχήν βρίσκεστε «ακάλυπτος» στη επιθυμία του δανειστή να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας σας.

Υπάρχει άλλη μία ευκαιρία να ασκήσετε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής με την ίδια προθεσμία και αυτή είναι κατά την δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής που θα γίνει από τον δανειστή, με σκοπό την τελεσιδικία της.

Ωστόσο, σε αυτή την φάση δεν θα σας δοθεί η δυνατότητα να ζητήσετε αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, όπως μπορούσατε κατά την πρώτη επίδοση, με αποτέλεσμα ο δανειστής να μπορεί να εκκινήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ανενόχλητος.

Τι θα γίνει εάν απορριφθεί η αίτηση Ανακοπής;

Εάν το δικαστήριο, εκδώσει δικαστική απόφαση που απορρίπτει την ανακοπή σας, τότε έχετε το δικαίωμα της άσκησης Έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης, εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών εάν είσθε κάτοικος εξωτερικού) από την ημέρα επίδοσης σε εσάς της απόφασης με δικαστικό επιμελητή.

Αφού ασκηθεί η Έφεση, ορίζεται ημερομηνία συζήτησης με αρμόδιο δικαστήριο (Εφετείο).

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τράπεζα ή το Fund θα εκδώσει Διαταγή Πληρωμής;

Η έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, δεν προϋποθέτει την ενημέρωση ή την παρουσία σας ως οφειλέτη, καθώς θα το μάθετε κατόπιν εορτής, με επίδοση από τον δικαστικό επιμελητή.

Ωστόσο, υπάρχουν σαφής ενδείξεις για αυτή την εξέλιξη που μπορούν να σας προειδοποιήσουν.

Θα πρέπει δηλαδή, να έχει προηγηθεί μία περίοδος περιορισμένων ή καθόλου καταβολών από την πλευρά σας, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά, να σας έχει επιδοθεί (με δικαστικό επιμελητή) εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης από την τράπεζα ή το fund, όπου θα σας ζητάει την άμεση εξόφληση του συνόλου της οφειλής.

Συνεπώς, μετά την καταγγελία της σύμβασης το επόμενο βήμα για τον πιστωτή είναι να εκδώσει Διαταγή Πληρωμής.

Εξωδικαστική Λύση – Η καλύτερη Λύση

Η έγκαιρη νομική αντίδραση του δανειολήπτη, έναντι των νομικών ενεργειών της Τράπεζας ή του Διαχειριστή δανείων (Servicer ή Fund) είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την προστασία του. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι η προτιμητέα επιλογή και για τις δύο πλευρές λόγω χρόνου, κόστους και αβεβαιότητας στο αποτέλεσμα, είναι η εξωδικαστική λύση.

Ουσιαστικά, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για την άμυνα του οφειλέτη, καθώς πέραν του ότι με την επιβολή της οριστικής αίτησης στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι αναγκαστικές ενέργειες του πιστωτή αναστέλλονται, με την θετική έκβαση της αίτησης οι ενέργειες αυτές σταματούν.

Το γραφείο μας, έχει εξειδικευτεί στη λύση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ολοκληρώνοντας με επιτυχία 10άδες αιτήσεις και βοηθώντας ιδιώτες & επιχειρήσεις να δώσουν μία ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα χρέους που τους απασχολούσε.

Επικοινωνήστε για την περίπτωση σας

Διαβάστε ΕΔΩ για ενδεικτικές επιτυχίες του γραφείου μας.

 

Επικοινωνία