ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ: 8+1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, μπορεί να αποτελέσει μία «σωτήρια» εναλλακτική ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, καθώς προσφέρει ρύθμιση έως 240 δόσεις με δυνατότητα διαγραφών, όταν η απευθείας ρύθμιση προσφέρει συνήθως 48 δόσεις.

Για τον σκοπό αυτό, το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει να απαντήσει στις ποιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία της διμερούς σύμβασης με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Τι είναι η διμερή σύμβαση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Η διμερή σύμβαση, είναι η σύμβαση αναδιάρθρωσης που επιτυγχάνεται μεταξύ του οφειλέτη και του Δημοσίου ή/και των Ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς την συμμετοχή των Τραπεζών – Funds (σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολυμερή σύμβαση).

Ποιοι είναι οι οφειλέτες που μπορούν να υπαχθούν σε διαδικασία σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών;

Πρόκειται για τους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση τους για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020 α. 5 επ.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διαπιστώνεται ότι:

α) έχουν μόνο οφειλές προς το Δημόσιο ή/και τα Ασφαλιστικά ταμεία ή οι χρηματοδοτικοί φορείς (τράπεζες ή/και Funds) επέλεξαν να μην υποβάλλουν προς τον οφειλέτη πρόταση ρύθμισης

και β) οι οφειλές προς το Δημόσιο, ή/και τα Ασφαλιστικά ταμεία, υπερβαίνουν το ποσό των €10.000 ανά πιστωτή.(άρθρο 2 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021).

Ποιες οφειλές του Δημοσίου υπάγονται στη διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης;

Υπάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ή τον Κ.Ε.Δ.Ε., με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων της αίτησης. (άρθρο 2 παρ. 2 (α), Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021)

Ποιες οφειλές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται στη διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης;

Υπάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων της αίτησης. (άρθρο 2 παρ. 2 (β), Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021).

Υπάρχουν εξαιρέσεις για την υπαγωγή των οφειλετών στην συγκεκριμένη διαδικασία;

Η υποβολή αίτησης δεν επιτρέπεται όταν:

  • Ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4469/2017. Ωστόσο, στη περίπτωση που ο οφειλέτης παραιτηθεί από αυτές τις διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης του, τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
  • Για τις ανωτέρω διαδικασίες, έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική απόφαση υπαγωγής ή έχει συζητηθεί από το δικαστήριο η αίτηση υπαγωγής του (και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης) ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020.
  • Ο οφειλέτης (όταν αφορά νομικό πρόσωπο) έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο μπορεί να προβεί σε «αναβίωση» ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
  • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου (π.χ. πρόεδρος ή του διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή εταίρος), έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα (αφορούν την δραστηριότητα του νομικού προσώπου): φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.
  • Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία είναι εξυπηρετούμενες ή ενήμερες και δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

Είναι υποχρεωμένοι το Δημόσιο ή/και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να προσφέρουν ρύθμιση στον οφειλέτη;

Στη πράξη βλέπουμε, ότι το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί φορείς προσφέρουν σχεδόν πάντα ρύθμιση, ωστόσο, ο νόμος αναφέρει, ότι πρέπει να προτείνουν ο καθένας ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος και η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη (άρθρο 2 παρ. 4, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021).

Πως υπολογίζονται οι δόσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής, η τυχόν διαγραφή και η χρονική περίοδο αποπληρωμής για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία;

Η ρύθμιση (όροι και προϋποθέσεις) προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού.

Το υπολογιστικό εργαλείο είναι ένας αλγόριθμος, που καθορίζει τους όρους της ρύθμισης, όπως τις δόσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής λαμβάνοντας υπόψιν:

  1. Ποια είναι η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη (με όρους καθαρής παρούσας

αξίας – Present Value),

  1. Ποια είναι η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και

iii. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή. Το ποσό, δηλαδή που θα εισπράττονταν από το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός).

Τί ισχύει σχετικά με τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Στη περίπτωση της αποδοχής της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, τότε αντικαθίσταται αυτομάτως, τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Προσοχή, θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις προβλέπουν και διαγραφή οφειλής στο τέλος της διάρκειας τους. Στη περίπτωση αυτή, οι οφειλέτης θα πρέπει να σταθμίσει, τι κερδίζει και τι χάνει από την αποδοχή της νέας ρύθμισης και την διακοπή της υφιστάμενης ρύθμισης.

Καταβολή δόσεων στη περίπτωση αποδοχής της ρύθμισης από την σύναψη διμερούς σύμβασης με το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς φορείς.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς φορείς, πρέπει να καταβληθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο οφειλέτης αποδέχτηκε ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. (άρθρο 3 παρ. 6, Κ.Υ.Α. 66468/4.6.2021).

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η πραγματικότητα διαφέρει από τον νόμο.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Δημόσιο, λίγο μετά από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, αποστέλεται στο e kinopoiisis και στο προφίλ του οφειλέτη στο taxisnet, προσωρινή ταυτότητα οφειλής για την καταβολή των δόσεων.

Όσον αφορά τους Ασφαλιστικούς φορείς, η ενημέρωση της ταυτότητας οφειλής από το αρμόδιο ΚΕΑΟ μπορεί να διαρκέσει έως και μερικούς μήνες, ανάλογα την γεωγραφική περιοχή και τον όγκο των αιτήσεων που έχει να διαχειριστεί. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν επηρεάζει τον οφειλέτη, καθώς οφείλεται αποκλειστικά στον πιστωτή.

Η ρύθμιση των οφειλών προς Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μπορεί να οδηγήσει σε ρύθμιση έως 240 δόσεις και διαγραφές οφειλών αντί των 48 δόσεων που προσφέρονται όταν ο οφειλέτης αποτανθεί απευθείας στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό ο οφειλέτης να απευθυνθεί για την περίπτωση του σε εξειδικευμένους συμβούλους με εμπειρία στη διαδικασία του Εξωδικαστικού που μπορεί να διαρκέσει μήνες και εάν οδηγηθεί σε αποτυχία, τον οδηγεί σε αποκλεισμό συμμετοχής στη διαδικασία για 12 μήνες.

Επικοινωνήστε τώρα για την περίπτωση σας.

Διαβάστε για τις επιτυχίες μας

Επικοινωνία