Εξυγίανση επιχειρήσεων. Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Απαλλαγή Οφειλών

Ο νέος νόμος της Δεύτερης Ευκαιρίας, προβλέπει την διαδικασία της Εξυγίανσης των επιχειρήσεων, με σκοπό την επίτευξης συμφωνίας της επιχείρησης με τους πιστωτές της, που θα επικυρωθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο (δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης) ώστε η επιχείρηση να καταστεί βιώσιμη και να αποφύγει την Πτώχευση.

Η βασική αρχή που πρέπει να τηρηθεί για να εγκριθεί η Συμφωνία Εξυγίανσης και είναι και ο περιορισμός που θέτει ο νόμος, είναι η αρχή «περί της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών». Η συγκεκριμένη αρχή τηρείται στη περίπτωση που κανείς από τους πιστωτές που συναινούν δεν βρεθεί σε χειρότερη θέση από όταν θα βρισκόταν εάν η επιχείρηση πτώχευε.

     1. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Στη διαδικασία μπορεί να ενταχθεί κάθε πρόσωπο που έχει την έδρα του στη Ελληνική επικράτεια και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

     2. Ποιες απαιτήσεις πιστωτών ρυθμίζονται;

Ρυθμίζονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης που υφίσταται μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το δικαστήριο.

     3. Ποια είναι τα παραδείγματα ρυθμίσεων που μπορεί να ενταχθούν σε μία Συμφωνία Εξυγίανσης;

Ο Βασικός σκοπός μίας Συμφωνίας Εξυγίανσης είναι να προτείνει (βάσει της έκθεσης του Εμπειρογνώμονα) μία ρύθμιση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους πιστωτές της που θα την καταστήσουν βιώσιμη, έτσι ώστε να αποφύγει την πτώχευση. Έτσι ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται η διαγραφή οφειλών, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η ρύθμιση των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε βάθος χρόνου (π.χ. 15ετία).

4. Ποιοι πρέπει να συναινέσουν για να επικυρωθεί η Συμφωνία Εξυγίανσης Επιχείρησης;

Καταρχήν η ίδια η επιχείρηση.

Ωστόσο, μπορεί να επικυρωθεί μια συμφωνία εξυγίανσης και χωρίς την συμμετοχή της επιχείρησης, στην περίπτωση α) που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, β) η επιχείρηση είναι κεφαλαιουχική εταιρεία και το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της καταστούν κατώτερα του 1/10 του Μετοχικού της κεφαλαίου και γ) η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για τουλάχιστον τις 2 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.

Επιπλέον, και πέραν της ίδιας της επιχείρησης, θα πρέπει να συναινέσει τουλάχιστον το 50% των πιστωτών με ειδικό προνόμιο (δηλαδή υποθήκες και προσημειώσεις επί ακινήτων, ενέχυρα επί καταθέσεων κ.α.) καθώς και τουλάχιστον το 50% των πιστωτών με λοιπές απαιτήσεις.

      5. Ποια είναι τα βασικά βήματα για την διαδικασία Εξυγίανσης;

Τα βασικά βήματα είναι τα εξής πέντε.

Βήμα 1ο Επιλογή Εμπειρογνώμονα: Η επιχείρηση-οφειλέτης επιλέγει εμπειρογνώμονα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυγίανσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, με σκοπό την σύνταξη της χρηματοοικονομικής έκθεσης που συνοδεύει την αίτηση της.

Βήμα 2ο  Κατάρτιση χρηματοοικονομικής έκθεσης και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.
Η συγκεκριμένη έκθεση ενδεικτικά θα πρέπει να περιέχει,

 • το προφίλ του οφειλέτη,
 • την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης,
 • τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή,
 • την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου,
 • την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας,
 • τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων,
 • τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και
 • τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Η έκθεση αυτή συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Βήμα 3ο  Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.
Σε αυτό το στάδιο, οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και καλούνται να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης αυτής. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων του οφειλέτη και των πιστωτών επί του σχεδίου για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Η ψηφοφορία των πιστωτών θα διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση αποτελεσμάτων είτε επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας.

Βήμα 4ο  Υποβολή αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσίευση περίληψης αίτησης στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας.

Σε αυτό το στάδιο, η συμφωνία εξυγίανσης επικυρώνεται από το δικαστήριο, ώστε η επιχείρηση να επωφεληθεί από την νομική προστασία που παρέχεται έναντι των πιστωτών του (δηλ. αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).

Βήμα 5ο  Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από το αρμόδιο δικαστήριο και δημοσίευση δικαστικής απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας από τον οφειλέτη.

Μετά τις απαραίτητες δημοσιεύσεις της επικυρωτικής απόφασης, η Συμφωνία Εξυγίανσης δεσμεύει όλους τους πιστωτές συναινούντες και μη.

      6. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν στη Συμφωνία Εξυγίανσης;

Συμμετέχουν στη διαδικασία με τα ίδια χρηματοοικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούν και οι λοιποί πιστωτές και με την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή «περί της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών» (βλέπε παραπάνω).

Το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται ότι συναινούν χωρίς καν να υπογράψουν την συμφωνία εξυγίανσης, όταν ισχύουν σωρευτικά α) η βεβαιωμένη βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των € 15.000.000, β) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα, τηρείται για τους φορείς αυτούς, η αρχή «περί της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών» και γ) Οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών φορέων είναι μικρότερες ως ποσό από το σύνολο των απαιτήσεων των ιδιωτών πιστωτών.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Εξυγίανσης ως προς την επιβολή αναγκαστικών μέτρων;

 • Η επιχείρηση μπορεί να προβεί εκ νέου σε έκδοση επιταγών
 • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη πλημμελημάτων για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
 • Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας εξυγίανσης, ενώ η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Εξαλείφονται οι κατασχέσεις που προέκυψαν από τις ρυθμιζόμενες οφειλές.

Συμπέρασμα

Η συμφωνία Εξυγίανσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της προ-πτωχευτικής διαδικασίας και μπορεί να προσφέρει μια σημαντική διέξοδο σε μία επιχείρηση που έχει δραστηριότητα (δεν έχει νόημα να μιλάμε για αδρανείς ή υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις) αλλά χρειάζεται την συναίνεση των πιστωτών της, για να αποφύγει την πτώχευση.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση που θέλει (αλλά και την συμφέρει) να μπει σε αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να συνεργαστεί με έναν εμπειρογνώμονα, που μπορεί να της προσφέρει μια ρεαλιστική και καλοδουλεμένη πρόταση που να δεχτεί η πλειοψηφία των πιστωτών και να προβλέπει μεταξύ άλλων σημαντική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της.

Ως πρώην Τραπεζικά Στελέχη, έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στη διαδικασία της Εξυγίανσης, από την αρχή ως το τέλος, με σκοπό την υποβολή μιας αίτησης Εξυγίανσης που θα έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την υπόθεση σας.

Δείτε επίσης: Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός και Δεύτερη Ευκαιρία

Δείτε επίσης: Νέα Ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Επικοινωνία