Πτώχευση Επιχειρήσεων. Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Η φράση «Πτώχευση Επιχείρησης» είναι ένας ιδιαίτερα ζοφερός όρος για την επιχειρηματικότητα και συνδέεται με άλλες καταθλιπτικές εκφράσεις όπως ο «Θάνατος της επιχείρησης», η «Χρεοκοπία των ιδιοκτητών» και άλλα αντίστοιχα.

Έτσι μία επιχείρηση που μπορεί να ευημερούσε για χρόνια, μπορεί να οδηγηθεί για διαφόρους λόγους (π.χ. διοικητικά λάθη, οικονομική κρίση, πανδημία κ.α.) στην παύση πληρωμών και εν τέλει στη πτώχευση.

Ωστόσο, ο νέος νόμος της Δεύτερης ευκαιρίας (ν.4738/2020) δίνει μία νέα διάσταση στο θέμα της πτώχευσης καθώς πέραν των προπτωχευτικών διαδικασιών όπως ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και η Εξυγίανση των Επιχειρήσεων, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν, απαλλάσσοντας τους από τα βάρη και τις αμαρτίες του παρελθόντος.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πτώχευσης;

Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών με τρεις κυρίως τρόπους.

α) Την ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή

β) Την ρευστοποίηση επιμέρους συνόλων- λειτουργιών αυτής ή

γ) Την επιστροφή παραγωγικών μέσων σε παραγωγική χρήση.

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Πτώχευση;

Τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά πλέον και τα φυσικά πρόσωπα.

 1. Ποιος μπορεί να αιτηθεί την Πτώχευση της Επιχείρησης;

Την πτώχευση μπορεί να αιτηθεί είτε η ίδια επιχείρηση-οφειλέτης, ή ο πιστωτής (ένας ή περισσότεροι) ή ακόμη και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών (για λόγους δημοσίου συμφέροντος).

 1. Ποια είναι η απαραίτητη οικονομική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης;

Η απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη της πτώχευσης, είναι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη, να επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας (π.χ. δημοσιεύσεις).

Σε αντίθετη περίπτωση απλώς καταχωρείται το όνομα ή την επωνυμία του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. (άρθρο 77 παρ.4)

 1. Από πότε ισχύει η πτώχευση;

Η πτώχευση της επιχείρησης, ισχύει από την ημέρα δημοσιοποίησης της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση.

 1. Πότε πραγματοποιείται η διαγραφή οφειλών;

Η διαγραφή (ή αλλιώς απαλλαγή) οφειλών πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

Α. Σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει επαρκή περιουσία που θα ρευστοποιηθεί κατά την διαδικασία της πτώχευσης.

Σημείωση: Για την περίοδο του 1 έτους μέχρι την διαγραφή των οφειλών, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει στους πιστωτές του, το ποσό εκείνο που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, σε συνδυασμό με την εμπορική αξία των ακινήτων του οφειλέτη καθώς και των συνοφειλετών και εγγυητών του.

ή

Β. Σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, όταν ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία (ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας που θα ρευστοποιηθεί).

Σημείωση: Κατά την διάρκεια των 3 ετών ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές του, το ποσό που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης αλλά δεν είναι ακατάσχετο (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

 1. Τι περιλαμβάνει η πτωχευτική περιουσία;

Η πτωχευτική περιουσία, είναι το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, είτε αυτή βρίσκεται στη Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Μέρος της πτωχευτικής περιουσίας θεωρούνται και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται κανονικά.

 1. Η πτώχευση σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας χάνει τον έλεγχο της Επιχείρησης του;

Ναι.

Με την κήρυξη της πτώχευσης ο επιχειρηματίας χάνει αυτοδικαίως την διοίκηση της επιχείρησης του, την οποία πλέον ασκεί μόνο ο Σύνδικος (πρόσωπο που ορίζεται από το δικαστήριο από το Μητρώο των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας).

Έτσι μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ενέργειες του επιχειρηματία που αφορούν την πτωχευτική περιουσία όπως ενέργειες διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων, είναι ανενεργές (χωρίς τουλάχιστον την σύμπραξη του συνδίκου).

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στον οφειλέτη η διοίκηση της επιχείρησης του (με ή χωρίς περιοριστικούς όρους) κατόπιν απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου, αλλά πάντα με την σύμπραξη του συνδίκου.

 1. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας;

To Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να υποβάλει την αίτηση του για να δηλώσει πτώχευση και να απαλλαχθεί από τις οφειλές του μέσω της ρευστοποίησης περιουσίας.

 1. Εάν είμαι εγγυητής σε δάνειο που έχει πάρει η επιχείρηση, η ατομική περιουσία μου γίνεται μέρος της πτωχευτικής περιουσίας;

Η πτωχευτική περιουσία αφορά αποκλειστικά την περιουσία της επιχείρησης και δεν αφορά την περιουσία του εγγυητή σε δάνειο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ακόμα και εάν αυτός έχει δώσει συγκεκριμένο ακίνητο προς εξασφάλιση (δηλ. έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη).

Η  μόνη εξαίρεση, είναι η επιχείρηση που πτωχεύει να είναι ατομική επιχείρηση (να ανήκει δηλαδή σε φυσικό πρόσωπο), οπότε σε αυτή την περίπτωση η ατομική περιουσία του φυσικού προσώπου – εγγυητή, γίνεται μέρος της πτωχευτικής περιουσίας.

 1. Με την κήρυξη της πτώχευσης, παρέχεται προστασία στη επιχείρηση από νομικές ενέργειες (καταδιωκτικά μέτρα) των πιστωτών της;

Ναι. Με την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων κ.α.

Συμπέρασμα – Η πτώχευση μπορεί να είναι επιλογή;

O νέος νόμος δίνει την δυνατότητα στη επιχείρηση να απαλλαγεί από τα χρέη της, σε διάστημα από 1 έως 3 έτη.

Η επιλογή του οφειλέτη για το αν θα προχωρήσει σε πτώχευση, προφανώς θα πρέπει να εξετασθεί ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης.

Ωστόσο, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι δεν θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης που απλά δυσκολεύεται ή είναι υπερδανεισμένη.

Καλό θα είναι πρώτα ο οφειλέτης να εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ή και της Εξυγίανσης της Επιχείρησης , ώστε να πετύχει μία βιώσιμη αναδιάρθρωση των οφειλών της. Στην περίπτωση βέβαια που η επιχείρηση ή ο ιδιώτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, τότε η πτώχευση είναι μονόδρομος.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την υπόθεσης σας.

Δείτε επίσης: «Ξεκολλάει» η Διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις

Δείτε επίσης: Νέα Ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

 

Επικοινωνία